Algemene VoorwaardenArtikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand 
aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten 
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Anne Venzke, Anne’s Dance Shop Achterhoek
Eekstraat 18
6984AG Doesburg
Telefoonnummer:        06-30227438 (vanaf 17.00 uur)
E-mailadres: info@sneakershopachterhoek.nl
KvK-nummer: 09220157
BTW-identificatienummer: NL22989906B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te
zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier 
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt 
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden 
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de 
aangeboden producten en/of diensten. 
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod 
door de consument mogelijk te maken. 
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe 
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van aflevering;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
  techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de 
  consument te raadplegen is;
-de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde 
  handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat 
  de overeenkomst tot stand komt;
-de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
-de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
-de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die 
  strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst 
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de 
daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst v.d. aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische 
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en 
zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument 
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. 
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag 
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
a. het bezoekadres v.d. vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
     kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
    deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
    van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten 
      of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 
           zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen.
   Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
   Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is 
   om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
   Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
   toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
   aan de ondernemer retourneren, 
   conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag 
van het aangaan der overeenkomst. 
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar
de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten 
van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer
alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
-de geleverde goederen niet in de originele verpakking worden geretourneerd;
-de geretourneerde goederen door de consument onjuist zijn behandeld;
-door toedoen v.d. consument beschadiging(en) aan de geretourneerde goederen zijn opgetreden;
-indien aanwijsbaar is dat de consument de geretourneerde goederen reeds gebruikt heeft;
 
Artikel 9 - De prijs
Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of enig wettelijke
regeling of bepalingen, kan de prijs niet worden verhoogd en is de aangeboden prijs bindend.. 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen 
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet 
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan 
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week 
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. 
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 
De kosten van retourzending zijn dan voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde 
bedragen vooraf te worden voldaan danwel bij aflevering van de goederen (rembours).
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Verzendkosten – vrij behalve Rembours
Wij  brengen geen verzendkosten in rekening, alleen voor verzending onder rembours. 
Kosten voor verzendingen onder rembours worden ongeacht het orderbedrag altijd 
bij opdrachtgever in rekening gebracht

Artikel 14 - Retourneren - Uitsluitend bij foute levering en/of productiefouten 
Het is alleen mogelijk producten te retourneren bij verkeerde levering of aantoonbare 
gebreken van de goederen. 
De klant dient reclames binnen 24 uur te melden via onze website 
is de termijn van 24 uur verstreken  worden geen reclames meer aanvaard. 
Na ontvangst van de klacht zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen
om het betreffende product te vervangen.
Is dit niet mogelijk dan word Uw geld teruggestort minus verzendkosten.

Artikel 15 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure 
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer 
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en 
een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen 
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd 
dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier 
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.